Chinese Journal of Acoustics

 


Editorial Board of Chinese Journal of Acoustics

Editor–in–Chief
LI Xiaodong
Institute of Acoustics, CAS

Associate Editors–in–Chief

 

LI Qihu
Institute of Acoustics, CAS 
ZHANG Shuyi
Nanjing University
WANG Xiuming
Institute of Acoustics, CAS

LIFenghua
Institute of Acoustics, CAS
CHENG Jianchun
Nanjing University 
JI Shunxin
Institute of Acoustics, CAS 

 

 

Members

 

 

AN Yu
Tsinghua University, Beijing
Anders Nilsson
Royal Institute of Technology, Sweden
CHENG Li
Hong Kong Polytechnic University
CHI Huisheng
Peking University
DU Xuanmin
Shanghai Marine Electronic Equipment Research Institute
GENG Rongsheng
Beijing Aeronautical Technology Research Center
GONG Xianyi
Hangzhou Applied Acoustics Research Institute
HE Cunfu
Beijing University of Technology
HE Yuan’an
Institute of System Engineering Research
HOU Chaohuan
Institute of Acoustics, CAS
HUANG Lixi
University of Hong Kong
Jeong-GuonIh
KAIST, South Korea
KANG Jian
University of Sheffield, UK
Katsnelson B
University of Haifa, Israel
LI Zhaoli
Research Institute of TV &Electroacoustics, CETC
LIANG Guolong
Harbin Engineering University
LIN Shuyu
Shaanxi Normal University, Xi’an
LUAN Guidong
Peking University
MA Yuanliang
Northwestern Polytechnical University, Xi’an
MA Xiaochuan
Institute of Acoustics, CAS
Malcolm Crocker
Auburn University, USA
MO Xiping
Institute of Acoustics, CAS
PAN Jie
University of Western Australia, Australia
PENG Hu
Hefei University of Technology
Philip Leistner
Fraunhofer Institute for Building Physics, Germany
QIAN Menglu
Tongji University, Shanghai
QIU Xiaojun
Nanjing University
SUN Xiaofeng
Beihang University
TANG Weilin
Shanghai Jiaotong University, Shanghai
TAO Jianhua
Institute of Automation, CAS
WAN Mingxi
Xi’an Jiaotong University, Xi’an
WANG Chenghao
Institute of Acoustics, CAS
WANG Jiqing
Tongji University, Shanghai
WANG Ning
Ocean University of China, Qingdao
WANG Weiqi
Fudan University, Shanghai
WU Shuoxian
South China University of Technology, Guangzhou
WU Wenming
General Hospital of PLA, Beijing
XIANG Ning
Rensselaer Polytechnic Institute, USA
XIE Bosun
South China University of Technology, Guangzhou
XU Weijie
Institute of Acoustics, CAS
XU Wen
Zhejiang University
YAN Yonghong
Institute of Acoustics, CAS
YANG Desen
Harbin Engineering University
YANG Shi’e
Harbin Engineering University
YANG Yixin
Northwestern Polytechnical University, Xi’an
YANG Yufang
Institute of Psychology, CAS
Yôiti Suzuki
Tohoku University, Japan
ZHANG Dong
Nanjing University
ZHANG Renhe
Institute of Acoustics, CAS
ZHAO Chunsheng
Nanjing University of Aeronautics and Astronautics
ZHAO Heming
Soochow University, Jiangsu
ZHAO Yiming
Peking University
ZHENG Hairong
Shenzhen Institute of Advanced Technology, CAS
ZHENG Sifa
Tsinghua University, Beijing